59 views |0 comments

7 nhóm chính sách đặc thù cho TP HCM được Chính phủ đề xuất Quốc hội, nhằm đưa đầu tàu kinh tế phía Nam thành trung tâm kinh tế tài chính khu vực vào 2045.

Share

    Post comment

    Your email address will not be published. Required fields are marked *

    Lên ĐầuGenerated by Feedzy