52 views |0 comments

Để cơ quan y tế chủ động trong mua sắm, Luật Đấu thầu sửa đổi có thể cho áp dụng đàm phán giá, sử dụng danh sách nhà thầu nhiều lần.

Share

    Post comment

    Your email address will not be published. Required fields are marked *

    Lên ĐầuGenerated by Feedzy