55 views |0 comments

Stop Loss là một loại lệnh đầu tư dùng để hạn chế lỗ tại một mức giá đã đặt ra từ trước với mục đích phòng chống rủi ro.

Share

    Post comment

    Your email address will not be published. Required fields are marked *

    Lên ĐầuGenerated by Feedzy