70 views |0 comments

PNJ báo cáo doanh thu thuần đạt 4,129 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế khoảng 302 tỷ đồng, tăng lần lượt 18,8% và 11,8% so với cùng kỳ.

Share

    Post comment

    Your email address will not be published. Required fields are marked *

    Lên ĐầuGenerated by Feedzy