52 views |0 comments

Phương án chia cổ tức với tỷ lệ 35% gồm cổ tức tiền mặt, cổ phiếu thưởng và kế hoạch lợi nhuận trước thuế 12.200 tỷ đồng năm 2023 được VIB thông qua sáng ngày 15/3.

Share

    Post comment

    Your email address will not be published. Required fields are marked *

    Lên ĐầuGenerated by Feedzy